Z-ROCK

http://www.zrock.bg/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория над 35 години, формат – рок музика
Обхват: местен (Гоце Делчев, Пазарджик)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „БТВ Медиа Груп“ ЕАД