АБРО е най-широко представителната медийна организация в България.

АБРО представлява търговски доставчици на линейни и нелинейни медийни услуги.

Членовете на АБРО създават най-популярните радио- и телевизионни програми в България.

Радиото и телевизията се възприемат като много надежден източник на информация и представляват основния източник на информация за голяма част от населението в България.

Около 2 700 000 домакинства в България гледат телевизия.

Радиото достига до близо 90% от населението в България на месечна база.

Търговските радио- и телевизионни оператори допринасят за плурализма, обогатяват културния и политическия дебат и увеличават избора на аудиторията от разнообразни програми.

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е създадена през 1997 година като доброволно, независимо, неполитическо сдружение на радио- и телевизионната индустрия в България.

повече

Позиции и новини

Позиция на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО във връзка а приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, сигнатура: 49-454-01-62, внесен от народните представители г-н Йордан Цонев и г-жа Теменужка Петкова

АБРО подкрепя мотивите на приетия на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, сигнатура: 49-454-01-62, внесен от народните представители г-н Йордан…

Повече

Министърът на културата, СЕМ, АБРО, БНТ и БНР сключиха меморандум за партньорство при провеждане на кампания за медийна грамотност

Според Директивата за аудиовизуалните медийни услуги българската държава, като член на Европейския съюз, следва да насърчава и предприема мерки за развитието на умения за медийна…

Повече

Отговор на Министерството на културата във връзка със запитване по ЗДОИ

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО внесе в Министерство на културата заявление по ЗДОИ с искане за информация относно контрола, който Министерството…

Повече