Радио Вис Виталис

http://www.vvitalis.com/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат – AC
Обхват: местен (Казанлък)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: СД „Вис Виталис – Самарски и с-ие“