NOVA NEWS

https://www.radionovanews.bg/

Радиопрограма
Програмен профил: политематичен
Обхват: местен (Велико Търново, Велинград, Кюстендил, Момчилград, Несебър, София, Троян)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „РТЕ НЕТ“ ООД