KATRA FM

http://www.katrafm.com/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат CHR
Обхват: местен (Пловдив)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Катра“ ЕООД