РАДИО МЕДЖИК ФМ

https://www.magic.bg/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория над 35 години, формат AC
Обхват: местен (Габрово, Козлодуй, Пловдив, София)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Агенция Атлантик“ ЕООД