РАДИО ДОБРУДЖА

http://radiodobrudja.com/

Радиопрограма
Програмен профил: политематичен, формат – информационен
Обхват: местен (Добрич)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Добруджа Спектър“ ООД