РАДИО ВИТОША

https://www.radiovitosha.com/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 години, формат Hot AC
Обхват: местен (Благоевград, Бургас, Варна, Добрич, Кърджали, Петрич, Плевен, Пловдив, Севлиево, Сливен, Смолян, София)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Агенция Витоша“ ЕООД