РАДИО АНТЕНА

http://radioantena.fm/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория от 20 до 45 години,
Обхват: местен (София)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Радио Станция“ ЕООД »