БЕЛЛА

http://www.radiobella.com/

Радиопрограма
Програмен профил: политематичен
Обхват: местен (Банско, Петрич)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Омъ – Илиеви“ ООД