КРС проведе работна среща за перспективите за въвеждане на наземно цифрово радиоразпръскване

Комисията за регулиране на съобщенията организира днес широка и полезна работна среща за обсъждане на въпросите на цифровото наземно радиоразпръскване на радиопрограми. Участници в срещата бяха КРС, Съветът за електронни медии, представители на Министерството на културата, Министерство на транспорта и съобщенията, представители на радио-индустрията – Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Генералният директор на Българското национално радио и други участници.

На проведената дискусия радио индустрията постави въпроса за необходими промени в Закона за радиото и телевизията във връзка с липсващите правомощия на СЕМ да издава програмни лицензии за радио- дейност. При действащите разпоредби на ЗРТ, липсва законово основание за решение на СЕМ, което ще доведе до постановяване на нищожни административни актове при издаване на цифрови радио- лицензии.

 АБРО отправи предложение да се изработи пътна карта, която да осигури ефективното и ефикасно използване на спектъра и която да включва стъпките и сроковете за предоставяне на честоти за наземно цифрово излъчване на радиопрограми, да изследва потенциала на аудиторията. Асоциацията предложи да предостави примери за добри практики по въвеждането на DAB+, да сподели повече от 20 годишния си опит в радио индустрията. АБРО е член на световната неправителствена организация WorldDab.

Комисията за регулиране на съобщенията, представителите на министерствата и Съветът за електронни медии изразиха отворена за дискусии, позитивна позиция. Участниците на срещата се обединиха около необходимостта за законодателни промени, както и за формирането на ясна и последователна държавна политика при издаването на цифрови лицензии, за развитие на сектора. Представителят на МТС изрази мнение, че КРС и СЕМ имат необходимите правомощия за разработването на стратегия или пътна карта. Министерството на културата демонстрира дълбоко познаване на радио и телевизионната творчески индустрии, на правната и икономическа рамка на радио- дейността. Г-жа Аксения Бонева – отдел „Международно сътрудничество“ и г-н Мехти Меликов – директор на Дирекция „Авторско право и сродните му права“ взеха участие в дискусията от страна на МК. Членовете на КРС – инж. Христозов и медийният експерт г-жа Анна Хаджиева поставиха рамките на открита и ползотворна дискусия за правната рамка и практическите проблеми за издаване на разрешение, без възможност за разпространение на програми, за конкурентната среда, потенциалната аудиторията и съдържанието на пътната карта за развитие на DAB+.

Като следващи стъпки АБРО изрази готовност да предостави правни и практически предложения и информация за добрите практики в Европа и света.