Съобщение на Министерство на културата относно декларациите по чл. 7а от ЗЗДПДПОРДМУ

Министерство на културата публикува напомнително съобщение до доставчиците на медийни услуги относно подаването на декларациите по чл. 7а от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на медийни услуги.

С пълния тескт на съобщението можете да се запознаете тук.