Политика за поверителност

ПОЛИТИКА

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТA

НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗОННИ ОПЕРАТОРИ – АБРО“

 

Сдружение „Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО“, ЕИК 121545357 (по-долу за краткост „АБРО“ или „администратор“) с настоящото предоставя информация на посетителите на своя уебсайт www.abbro-bg.org (по-долу „сайта“) за обработването на техни лични данни, събирани във връзка с тяхното посещение на сайта.

По смисъла на настоящата политика посетителите на сайта са субекти на събираните личните данни, а АБРО е администратор на тези лични данни.

 

Данни за контакт с АБРО

Като администратор на личните данни на посетителите на сайта АБРО предоставя следните данни за контакт:

Адрес: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ №1, НДК, Административна сграда, ет. 15, офис 2;

Телефон : 02/ 951 55 22;

E-mail: office@abbro-bg.org;

Уебсайт: https://www.abbro-bg.org.

Лице за контакт по въпроси, свързани с лични данни: Ева Петрова, Правен съветник

 

Лични данни, които АБРО събира за посетителите на сайта

Всеки път когато посещавате сайта на АБРО, автоматично се събират данни в т.нар. лог файлове. Тези файлове включват IP адреса, от който е достъпен сайта, използван браузер (като Mozzilla, IE, Chrome и други), операционната система (Linux, Windows, iOS), използвано мобилно устройство, кога сте посетили сайта, посетените страници; настройка на часова зона, тип устройство, марка на мобилно устройство; време за отговор на страницата, грешки при зареждането й.

За посетители на сайта, които използват специален фирмен профил за членове на АБРО, освен посочените данни от лог файлове, се обработва и следната информация – фирмен акаунт (потребителско име и парола), чрез който достъпен сайта, както и юридическото лице, на което е предоставен акаунтът.

Събирането на посочените лични данни е наложително с оглед техническата възможност за съществуването, използването и поддръжката на сайта.

 

С каква цел и на какво правно основание АБРО използва вашите лични данни

АБРО обработва вашите лични със следните цели:

  • за осигуряване функционалността на сайта, за откриване и предотвратяване на измами и за осигуряване на IT сигурност, за администриране на уебсайта, за отстраняване на неизправности и технически проблеми – на основание на своите легитимни интереси да има функционален, технически изправен и сигурен уебсайт, освен когато вашите интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси;
  • за предоставяне на възможност на представители на членове, служители, Изпълнителен директор и адвокат на АБРО да използват професионална информация (кореспонденция, становища, изследвания, статии и др.) – на основание на легитимния интерес от осъществяване на информационните функции на АБРО по технологически съвременен начин;
  • за предоставяне на информация на държавни органи с цел предотвратяване и разследване на престъпления и други закононарушения – при наличие законосъобразно изискване.
  • при необходимост за упражняване и защита на права и законни интереси на АБРО и на трети лица – на основание на легитимния интерес на АБРО от защита и грижа за правата и интересите, освен когато вашите интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси.

 

Как и на кого се разкриват вашите лични данни

АБРО не продава личните ви данни на трети лица. В рамките на АБРО при спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой служители имат достъп до вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. АБРО борави с лични данни съобразно вътрешни инструкции и единствено когато и доколкото това е необходимо във връзка с изпълнението на задачите им.

 

Извън структурата на АБРО ваши лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване и защита на права и законни интереси (вкл. на трети лица) съобразно приложимото законодателство.

 

Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети страни – доставчици на услуги: (а) доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), хостинг и поддръжка на сайта; (б) външни консултанти – адвокати, счетоводители, одитори, с цел съдействие за упражняване и защита на права и законни интереси (вкл. на трети лица) съобразно приложимото законодателство. АБРО осъществява подбор на третите страни, доставчици на услуги, с оглед предоставяне на адекватни технически и организационни мерки за защита на личните данни. Договорите с тези лица са съобразени с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните  данни.

 

Личните данни на посетителите на сайта на АБРО се съхраняват и обработват единствено в рамките на Европейски съюз и Европейското икономическо пространство – територии, в които е осигурено най-високо ниво на защита на данните.

 

Срок на съхранение на вашите лични данни

Личните данни, които АБРО събира във връзка с посещаването на сайта си в общия случай ще бъдат изтрити в срок от 3 месеца от събирането им. Този срок може да бъде удължен, в случай че данните бъдат предоставени на държавен орган или в случай на възникване на казус, свързан с посещение на сайта.

 

Права във връзка с личните данни

 

Приложимото законодателство за защита на личните данни предоставя на субектите на данни редица права, които могат да бъдат упражнявани съобразно конкретните обстоятелства в предвидените от закона случаи.

Право на достъп. Субектите на данни имат право да поискат от АБРО потвърждение дали използва техни лични данни и ако това е така, да получат достъп до данните, както и допълнителна информация, свързана с обработването им. Тази допълнителна информация най-общо включва: целите на обработването; категориите лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на права на коригиране, изтриване, ограничаване на обработването на лични данни, на възражение срещу такова обработване и правото на жалба до надзорен орган; информация за източника на данните; съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране. 

Право на коригиране. Субектите на данни имат право да поискат от АБРО корекция на неточни лични данни и, като се имат предвид целите на обработването, допълване на непълни лични данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“). Субектите на данни могат да искат  изтриване на свързаните с тях лични данни без ненужно забавяне, при следните обстоятелства: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването; субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество; личните данни са били обработвани незаконосъобразно; личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение за администратора по правото на Европейския съюз или на Република България; личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество при условията, приложими за съгласието на дете за такива услуги.

Право на ограничаване на обработването. Субектите на данни имат право да изискат ограничаване на обработването в следните случаи: точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на проверка на точността на личните данни; обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните. При ограничаване на обработването, съответните данни се обработват, с изключение на тяхното съхранение, само със съгласието на субекта на данните или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Европейския съюз или държава членка на Европейския съюз.

Право на преносимост на данните. Когато обработването на личните данни се извършва по автоматизиран начин и е основано на съгласието на субекта на данни или на договорно задължение, субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратора, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Субектът на данните има и правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, както и да получи пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение. Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на легитимните интереси на администратора или на изпълнението на задача от обществен интерес. Обработването на личните данни се прекратява, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

С оглед на конкретните обстоятелства, свързани са обработването на вашите лични данни от АБРО, някои от посочените права на субектите на данни е възможно да не са приложими за вас като посетител на сайта. Повече информация относно съдържанието и условията за упражняване и удовлетворяване на посочените права могат да бъдат намерени в разпоредбите на приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. При необходимост можете да се обърнете за съдействие и към АБРО на посочените по-горе данни за контакт.

Право на жалба. В случай че прецените, че АБРО обработва вашите лични данни незаконосъобразно, бихте могли да се обърнете към АБРО, както и да подадете жалба до надзорния орган по защитата на личните данни – Комисията за защита на личните данни на Република България.

Автоматизирано взимане на решения. Като посетители на сайта на АБРО вие не сте обект на решения на АБРО, взети на основание единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

Защита на данните

Вашите данни се съхраняват на сървъри на трети лица, доставчици на услуги по поддръжка и хостинг на сайта. С оглед гарантиране сигурността на данните, тези трети лица предоставят следните технически и организационни мерки за сигурност: ограничен достъп до сървърите, на които се съхраняват данните; достъп до данните с потребителско име и парола; антивирусни програми; защитни стени; криптиране на всички връзка към сървърите, на които се съхраняват данните, с изключение на такива, в които изрично е посочено, че не трябва да се криптират (пр. imap/smtp връзка без ssl); поддържане на резервно копие на личните данни, и др.

 

„Бисквитки“.

Сайтът използва „бисквитки“, за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. Това улеснява функционирането на сайта при използването му от ваша страна. Използването на „бисквитките“ се основава на вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас „бисквитки“, за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за „бисквитките“.

 

Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на АБРО. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към уебсайта на това трето лице. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. АБРО няма контрол и не носи отговорност за политиките и практиките на други дружества.

 

АБРО има право да актуализира тази Политика за поверителност, за което посетителите ще бъдат уведомени чрез публикуване на новите правила на сайта.