За нас

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е създадена през 1997 година като доброволно, независимо, неполитическо сдружение на радио- и телевизионната индустрия в България.

АБРО е най-широко представителната медийна организация в България, обединяваща търговски доставчици на медийни услуги с различен обхват на разпространение – най-големите национални политематични телевизии, популярни телевизионни програми с кабелно и сателитно разпространение, най-широкообхватните и слушани търговски радиомрежи, както и множество местни оператори. Членовете на АБРО създават едни от най-популярните български медийни услуги по заявка и интернет страници. АБРО подпомага и съдейства за развитието на търговските медийни услуги и защитава професионалните интереси на своите членове. За постигане на своите цели сдружението представлява членовете си пред компетентните органи на изпълнителната и законодателната власт, секторните регулатори, международни организации, дружества за колективно управление на права, обществени организации и други.

 

Основните цели на АБРО:

 • да подпомага и съдейства за развитието на търговските доставчици на медийни услуги – радио- и телевизионни оператори, във връзка с предоставяните от тях линейни и нелинейни медийни услуги;
 • да защитава професионалните интереси на своите членове с всички средства, които не противоречат на законовата уредба на Република България и правилата на конкуренцията.

За постигане на своите цели АБРО:

 • осъществява контакти и представителство на своите членове пред компетентните държавни и/или общински органи, както и други независими регулаторни органи, международни институции и международни организации, стопански субекти, дружества за колективно управление на права, обществени организации и други;
 • участва в преговори от името на своите членове и сключва рамкови споразумения за защита на колективни интереси на членовете си с трети лица, когато това е възможно и не противоречи на правилата на конкуренцията;
 • участва като представителна организация на ползватели в процедурите за определяне размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права по реда на ЗАПСП;
 • осъществява и провежда изследователски, образователни и помощни програми и инициативи, организира, съорганизира и/или участва в дискусии, симпозиуми, срещи, „кръгли маси“ и др. вкл. с международно участие;
 • организира и провежда собствени и по поръчка анкети, тестове, сондажи, експертни оценки в областта на електронните медии и радиоразпръскването;
 • привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за подпомагане на дейността си;
 • участва в изграждането и поддържането на устойчиви модели за медийна саморегулация, в т.ч. по отношение на съдържанието, търговските съобщения и други;
 • участва чрез свои експерти в работни групи, консултативни съвети или други работни (помощни) органи, създадени със заповед, решение или друг акт на компетентен орган;
 • при нужда създава временни и постоянни работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на АБРО;
 • събира, обработва и съхранява техническа, икономическа, правна и друг вид информация във връзка с дейността на организацията и членовете й;
 • учредява и/или участва в юридически лица, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ и ТЗ.