РАДИО НОВА

http://www.radionova.bg/

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория до 30 години, формат – клубна музика
Обхват: местен (гр. София)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Радио Контакт България“ ЕООД