БУМЕРАНГ FM

http://www.bumerangfm.net/

Радиопрограма
Програмен профил: политематичен, формат Hot Adult Contemporary
Обхват: местен (Габрово)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „Бумеранг ФМ“ ЕООД