АВТОРАДИО

http://www.city.bg/radio

Радиопрограма
Програмен профил: специализиран, за аудитория до 30 години
Обхват: местен (Видин, Елена, Несебър, Пещера, Царево, Ябланица)
Способ на разпространение: наземно аналогово радиоразпръскване
Доставчик: „РТЕ НЕТ“ ООД