Министърът на културата, СЕМ, АБРО, БНТ и БНР сключиха меморандум за партньорство при провеждане на кампания за медийна грамотност

Според Директивата за аудиовизуалните медийни услуги българската държава, като член на Европейския съюз, следва да насърчава и предприема мерки за развитието на умения за медийна грамотност. Съгласно чл. 33а от Закона за радиото и телевизията медийната грамотност включва умения и знания, които позволяват на гражданите да правят информиран избор за медийното съдържание и за медийните услуги; да използват медийните услуги и медийното съдържание по безопасен начин; да създават медийно съдържание и да участват отговорно, етично и ефективно в различните форми на комуникация.
Министерство на културата, СЕМ, АБРО, БНТ и БНР изработиха и сключиха Меморандум за партньорство при провеждане на кампания за медийна грамотност за постигане на широка информираност на гражданите по отношение на медийната регулация и саморегулация, правилата и принципите за добра журналистическа практика и етична журналистика. Кампанията ще информира за правилата на Етичния кодекс на българските медии и за принципите на почтена и правдива реклама според Етичния кодекс на Националния съвет за саморегулация. Фокус на кампанията са също авторските права и безопасността в интернет.
Целта на меморандума е повишаване осведомеността и ангажираността на българските граждани относно необходимостта от критичен поглед и информиран избор за медийното съдържание, според принципите за добра журналистическа практика.