Съвместна позиция на АБРО, ACT, AER, VAUNET и VÖP относно План за действие за аудио-визуалния и медийния сектор

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Асоциацията на търговските телевизии в Европа (ACT), Асоциацията на европейските радиа (AER), Асоциацията на германските частни медии (VAUNET) и Асоциацията на австрийските частни излъчващи организации (VÖP) изразиха обща позиция по Плана за действие за аудио-визуалния и медийния сектор – Audiovisual and Media Action Plan (MAAP). В писмо, адресирано до еврокомисарите Мария Габриел и Тиери Бретон, излъчващите организации призовават европейските институции да предприемат подход, чрез който да се припознаят медиите като самостоятелен сектор, който не следва да бъде регулиран както останалите икономически сектори, да се осигури възможност на медиите да финансират съдържанието си, да бъде гарантирана конкурентоспособността на това съдържание в цифровата среда.

 

Организациите изразиха твърда подкрепа за идеята за цялостен и хоризонтален подход за радио- и телевизионната индустрия, необходимостта от който вече беше подчертана от еврокомисаря Бретон. Плана за действие за аудио-визуалния и медийния сектор следва да определи рамката за този цялостен подход и да гарантира, че въздействието му върху сектора ще бъде последователно оценявано и зачитано. Сред предложените мерки за подкрепа на радио- и телевизионната индустрия са:

 

  • Финансова подкрепа за инфраструктурни разходи и данъчни облекчения, които да се подпомогнат частните медии да преодолеят кризата;
  • Запазване на медийната регулация като специална спрямо общото законодателство;
  • Излъчването на реклама, като източник на средства за възстановяване на медиите, да бъде освободено от допълнителни утежнения като забрани за реклама, включване на задължителни послания в рекламните клипове, прекомерни задължения за защита на потребителите, ограничения на свободата на договаряне;
  • Осигуряване на гъвкавост на правилата за държавните помощи на европейско ниво и въвеждане на национално ниво на данъчни облекчения за разходите за разпространение на програмите, коригиране на дължимите данъци, за да се отчетат загубите в резултат на кризата, намаляване на ДДС за медийни услуги, данъчни стимули за инвестиране в реклама, компенсация за свързани с COVID-19 вреди върху филмови продукции;
  • Разработване на ефективни механизми за преследване на нарушения на правата върху интелектуалната собственост;
  • Осигуряване на условия за равнопоставеност на доставчиците на аудиовизуални медийни услуги чрез прилагане на еднакви правила за всички участници. Това включва прилагане на правилата на Директивата за аудио-визуални медийни услуги, конкурентното и данъчното законодателство. Въвеждането на изключения за по-малките предприятия с цел запазване на плурализма и създаването на местно съдържание.

 

Позицията е изпратена също до заместник-председателя на Европейската комисия Вера Йоурова, председателя на Комисията по култура и образование на Европейския парламент Сабине Ферхайен, както и до редица други представители на европейските институции.