Годишният доклад на КРС за 2019 г. за първи път включва информация от проучването на пазарите на платена телевизия и интернет, провеждано ежегодно от индустрията

Комисията за регулиране на съобщенията публикува годишния си доклад за 2019 г. В доклада за първи се включва информация за проведено пазарно проучване – Национално представително количествено изследване на пазарите на платена телевизия, интернет и пакетни телекомуникационни услуги в България към 31.12.2019 г.

Проучването е реализирано от „Би Медия Консултант“ ООД по възлагане от АБРО, ТеРаПро, телевизионни организации, платформени оператори, националаната обществена телевизия и организации за колективно управление на права. Проучването е национално представително и представително за 28-те области на Република България, проведено сред повече от 15 000 респонденти от населени места от всички общини на страната.

Проучването е представително и количествено, данните в него са съпоставими с данните, събирани от КРС, осъществено е в съответствие с принципите и критериите на статистическата дейност, по методика, съгласувана с КРС, и публикувана на страницата й в интернет (https://crc.bg/).