Отчет за дейността на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО за 2017 г.

До

Общото събрание на

Асоциация на българските радио-

и телевизионни оператори – АБРО

 

 

 

Отчет за дейността на

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО за 2017 г.

 

В изпълнение на задължението на Управителния съвет съгласно чл. 27, ал. 1, б. „ж” от Устава на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО представяме отчет за дейността на сдружението за 2017 г.

Дейността на сдружението през периода е съобразена с основните цели на АБРО, съгласно в чл. 2 от Устава на сдружението – да подпомага и съдейства за развитието на търговските доставчици на медийни услуги – радио и телевизионни оператори и да защитава професионалните интереси на своите членове. Целите на сдружението са постигани със средствата, посочени в чл. 3 от Устава на АБРО:

 

I. Представителство на членовете пред органите на изпълнителната и законодателната власт, независими регулаторни органи и международни организации:

Представителство във връзка със законодателни промени:

            В Българското законодателство:

1. ЗИД ЗАПСП

През 2017 и началото на 2018 г. АБРО продължи да участва в процеса по въвеждане на Директива 2014/26/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно колективното управление на авторското право и сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар.

Асоциацията се включи активно в работната група, създадена от Парламентарната комисия по правни въпроси към Народното събрание за обсъждане на ЗИД на ЗАПСП по проект на екипа на Министерство на културата, внесен от народните представители Христиан Митев, Данаил Кирилов и др. Работната група проведе множество продължителни и трудни заседания с участието на представителите на организациите за колективно управление на права и представителите на Клуб 2000 и БАККО. АБРО защити позицията на радио- и телевизионните оператори, както в частта от законопроекта, отнасяща се до преговорите и отношенията с ОКУП, така и в отношенията с кабелните оператори.

Ключовите моменти в ЗИД ЗАПСП относно съгласуването на тарифите на ОКУП, които постигнахме:

1.        Тарифите трябва да са съобразени с икономическата стойност на използването на правата в търговската дейност, като отчитат характера и обхвата на използването на произведенията и другите обекти на закрила, както и икономическата стойност на услугите, предоставяни от организацията за колективно управление на права и да третират равнопоставено ползвателите от една и съща категория;

2.        Тарифите се изготвят след предварително обсъждане с представителната организация на ползвателите. Представителна организация на ползватели е организация, която представлява ползватели с по-голям пазарен дял, а когато няма обективни данни за този дял – по-голям брой ползватели и уставът й предвижда водене на преговори с организации за колективно управление на права.

3.        Преговорите с представителната организация на ползвателите започват след като получим проект на тарифа и икономическа обосновка. При постигане на съгласие се подписва писмено споразумение.

4.        Ако не бъде постигнато споразумение за тарифата в срок от 9 месеца, всяка от страните може да отнесе въпроса за решаване до Министерство на културата, където се назначава комисия. Комисията действа в срок от три месеца и се състои от 5 членове – по един представител, предложен от представителната организация на ползвателите и от ОКУП и трима експерти, одобрени съвместно. Ако някоя от страните не посочи представител и/или не съгласуваме тримата експерти, то министърът посочва за представители законните представители на представителната организация и съответно ОКУП и назначава тримата експерти от списък на медиаторите към МК. В този списък се включват лица, които са одобрени от представителните организации и ОКУП. Комисията заседава в състав най-малко 4 членове от 5 и взема решение с мнозинство 4 от членовете от 5. Ако комисията не постигне съгласие и не вземе решение по проекта на тарифа, то министърът на културата прекратява процедурата. Нова тарифа няма утвърдена и преговорите с представителната организация могат да започнат наново. Ако комисията вземе решение за приемане на тарифа, то МК утвърждава тарифата въз основа на доклада на комисията като действа при обвързана компетентност, т.е. не може да реши нещо различно.

5.        Ако няма представителна организация на ползвателите се провежда обществено обсъждане при МК като в резултат министърът може да утвърди тарифата или да откаже утвърждаването й.

6.        Тарифите могат да се изменят и допълват по предложение на ОКУП във всеки момент по горния ред на съгласуване с представителната организация. Тарифите могат да се изменят и по предложение на представителната организация, но само в следните случаи:

6.1.     Винаги, когато тарифата е утвърдена по реда на провеждане на общественото обсъждане /когато e нямало представителна организация/

6.2.     С подаване на искане до министъра на културата за допускане на изменение до министъра на културата, при условие, че е изтекъл 3 годишен срок от влизане в сила на тарифата, освен ако не са настъпили форсмажорни обстоятелства или стопанска непоносимост по ТЗ, когато срокът от 3 г. няма да се изисква. Министърът се произнася със заповед, която подлежи на съдебен контрол пред ВАС като ВАС се произнася в 6 месечен срок от подаването на жалбата при бърза процедура. Изменението на тарифата протича по реда на съгласуването с ОКУП и браншова организация по-горе.

7.        До утвърждаване на тарифата или на нейните изменения и допълнения, ползвателят заплаща на ОКУП съгласно последния договор, който е сключил с ОКУП или ако не е имал сключен договор, по последната действаща тарифа.

8.        С БНР и БНТ се договарят самостоятелно възнаграждения по същия ред на съгласуване и при спазване на принципа за равнопоставено третиране на ползвателите от една и съща категория /т.е. радиа и телевизии/

9.        По отношение на заварените възнаграждения, които не са договорени с участието на представителна организация на ползвателите, представителната организация ще има право да поиска изменение на възнагражденията по всяко време.

10.      Изрично е записано, че процедурата за утвърждаване на тарифи не е пречка ползвател/организация на ползвателите/ и ОКУП да подаде искане пред КЗК.

11.      Остана разпоредба, според която когато използването се договаря чрез ОКУП, размерът на възнагражденията се определя по споразумение между ОКУП и ползвателите или техни представителни организации.

Успяхме да запазим задължението на ОКУП да събира и изплаща възнаграждения за нечленове. Този принцип позволява на доставчиците на медийни услуги с един договор с ОКУП да заплатят за съответните права, както за членове на ОКУП, така и за нечленове, освен по отношение на тези носители на права, които изрично и писмено са изразили пред ОКУП несъгласие ОКУП да получава и изплаща възнаграждение за тях. ОКУП изпращат информация за тези правоносители.

Предложението за изменение на ЗРТ (забрана за задължително пакетиране и задължителни гарантирани абонати) беше отхвърлено. За отхвърляне на предложението бяха вложени също много усилия от АБРО и членовете на УС от телевизионните организации.

С изменението на ЗАПСП се прие и важно изменение на ЗЕС, според което КРС има право да включи в общите изисквания, които приема за платформените оператори, задължение за предоставяне на вярна и точна информация за броя на абонатите. Неспазването на общите изисквания се наказва с имуществена санкция в размер от 3000 до 15 000 лв. При доставка на телевизионни програми от платформените оператори до абонати, платформените оператори са задължени да поддържат на хартиен и електронен носител договорите с доставчиците на съдържание, както и актуална база данни за абонатите, при спазване на изискванията за защита на личните данни. Последното ще улесни контрола от страна на КРС.

2. ЗИД Закон за храните

Със законопроекта се въвеждат забрани по отношение на рекламирането на ГМ храни и храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца или които представят деца, употребяващи тези храни, или са предназначени за детска аудитория. Въвежда се и забрана за рекламирането на храни и напитки, които съдържат хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект и по-специално, съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене, съгласно действащата нормативна уредба, чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца или които представят деца, употребяващи тези храни, или са предназначени за детска аудитория. Законопроектът е приет на първо гласуване.

АБРО изрази становище по законопроекта в тази част в следния смисъл:

1. по отношение на доставчиците на медийни услуги и във връзка със закрилата на децата съществуват подробно разработени и скрепени със значителни имуществени санкции в ЗРТ правила за рекламата на генетично модифицирани храни и храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално съдържащи мазнини, трансмастни киселини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен;

2. считаме, че не следва да се въвежда нова имуществена санкция за същото нарушение по отношение на доставчиците на медийни услуги;

Подкрепихме тезата, че отговорността следва да се насочи към поведението на бизнес операторите.

Проведохме срещи с народен представител от работната група по ЗИД ЗХ. Положихме съвместни усилия с БАККА за провеждане на срещи и разговори. В резултат към момента се обсъжда версия на законопроекта, от която медиите и агенциите не носят отговорност по закона. Очакваме окончателния вариант на ревизираната версия, която следва да се гласува от комисиите на второ гласуване и в пленарна зала – за второ гласуване.

Последна версия на текста:

Чл. 22. (1) Бизнес оператор не може чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца, да рекламира генетично модифицирани храни и храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца.

(2) Бизнес оператор не може чрез реклами или други форми на търговски съобщения, в които като изпълнители участват деца, да рекламира храни, които съдържат хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене, съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 134 (2) На бизнес оператор, който извърши нарушение, посочено в ал. 1 или наруши забраната по чл. 22 се налага глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.

 

3. ЗИД Закон за хазарта

На 11.05.2018 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта. Законопроектът е предложен при нарушение на принципите за откритост и съгласуваност, пропорционалност и стабилност, регламентирани от Закона за нормативните актове (ЗНА). Текстът е изключително несъвършен, неясен и вътрешно противоречив. Целта е въвеждане на забрана за пряката и непряката реклама на хазартни игри и отпадане на възможността за обявяване на резултатите от игрите и спечелените печалби. Въвежда се доста неясна дефиниция на забранената непряка реклама. Отпада задължението за спазване на етичните правила, свързани с рекламата на хазартни игри.

АБРО съгласува и изрази становището си по законопроекта и в контекста на становището, все участие в заседанието на парламентарната комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. 

 

4. ЗИД Закон за защита на личните данни

Представяне на становище по ЗИД на ЗЗЛД в хода обществено обсъждане във връзка с въвеждане на изключенията по Общия регламент за защита на личните данни по отношение на медиите.

5. Доклад КРС

      Представяне на становище по доклада на КРС при изслушването на Комисията в парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения, с което:

1. Отбелязахме усилията на КРС, МК и СЕМ и диалога с телевизионната и другите авторскоправни индустрии с цел набелязване на подходящи законодателни и административни мерки, които да доведат до по-добър контрол и превенция срещу незаконното разпространение на телевизионни програми във всичките му форми /т.нар. кабелно пиратство/. Отбелязахме също и първите стъпки на Народното събрание за приемане на промени в ЗЕС от края на м. март 2018 г.

2. Представихме съпоставка на данните от публичния регистър на КРС и резултатите от национално представителното и представително за 28те области на РБ измерване на пазара на платени ТВ услуги, интернет и мобилни услуги. Разминаването сочи 619 000 недеклерирани пред КРС абонати и общо 28% сив сектор при разпространението на телевизионни програми. Най-голямо е разминаването при кабелните оператори, които не са декларирали повече от 540 000 абонати.

3. Отбелязахме и проблема с операторите, които работят изцяло „на черно“ и проблема с пиратското разпространение на телевизионни програми, без договор с телевизионните организации;

4. Споменахме резултата от секторния анализ на КЗК по отношение на конкурентната среда на медийния пазар в страната. КЗК установи недобросъвестните практики при отчитането на абонатите на платформените оператори /кабелни, сателитни и IPTV оператори/, които влошаването на пазарните условия и изкривяване конкуренцията на пазара на разпространение на телевизионни програми. КЗК препоръча провеждането на политики за изчистване на „сивия сектор“, за да могат да настъпят пазарните ефекти.

 

6. Квота за българска музика

 

Представяне на становище в Парламентарната комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите по повод Петиция от сдружение „Независими автори, музиканти и продуценти” във връзка с въвеждането на задължителна квота за излъчване на българска музика в програмите на търговските радио- оператори и БНР.

Проведохме и разяснителни срещи с народният представител от БСП – г-н Зарков във връзка с инициативата му за въвеждане на квота за българска музика. Към момента такова законодателно предложение не е постъпило в НС.

 

В европейското законодателство:

 

7. Среща с екипите на българските представители в Европейския парламент във връзка с позицията на АБРО по измененията на Директивата за аудиовизуални медийни услуги

 

На 10 октомври се проведе среща между представители на правната група на АБРО и български евродепутати и техните офиси. АБРО представи позицията си във връзка с конкретни разпоредби от директивата в посока:

–          Запазване на по-широката редакция на разпоредбата за самопромоция;

–          Повече гъвкавост при позиционирането на рекламните блокове и разпределението на рекламното време;

–          Облекчаване на регулацията на продуктовото позициониране;

–          Относно квотите за европейски произведения в аудиовизуалните медийни услуги.

Представихме позиция и по други текущи законодателни проекти на ЕК.

Поставихме проблема с пиратското разпространение на телевизионни програми и друго защитено съдържание в интернет и в мрежите на кабелните оператори, както и проблема с невярното деклариране на абонати.

 

 

АБРО работи с ACT (Association of Commercial Television in Europe http://www.acte.be/) по всички предложения на ЕК, ЕП и в Съвета. АБРО участва в обсъжданията на работната група към ACT, в съгласуването на общи позиции и получава информация за текущото състояние на проекта и процедурите, позициите на държавите, включително за действията на българските представители.

 

 

 

 

Отношения с Министерството на културата

 

1. ЗАПСП

Първоначалният проект за изменение на ЗАПСП за въвеждане на Директивата за колективно управление, подготвен от МК и внесен чрез народни представители, в голяма степен отразяваше балансирано интереса на ползвателите и ОКУП в преговорния процес по утвърждаване и изменение на тарифите. В последствие МК подаде предложение за изменение на проекта си през народни представители, с което се отнема правото на ползвателите да инициират преговори за изменение на тарифата. Този нов проект създаде много голяма трудност в преговорите на АБРО в рамките на работната група към НС, за възстановяване на правото на ползвателите да инициират преговори за изменение на тарифа на ОКУП и да постигне описаното по-горе в т.1 в окончателното и влязло в сила изменение на ЗАПСП.

 

2. Публично изпълнение

През 2017 г. АБРО отново напомни на директора на дирекция Авторско право в МК за кореспонденцията от м. септември 2016 г. относно излъчването на телевизионни програми в ресторанти и заведения. В този случай МК беше изразило позиция, че телевизионните оператори нямат право да разрешават излъчване на база правата им на телевизионни организации по ЗАПСП, без да отчита останалите права, които телевизиите имат върху съдържанието на програмите си като например продуцентски права, отстъпени авторски права и др. И към момента МК не е дало отговор по този казус.

 

3. Работна група за изменение на ЗЕС и ЗАПСП. СЗИС

През м. юли 2018 г. в МК се формира работна група за изменение на ЗЕС и ЗАПСП. Работната група е създадена на база решения на проведено заседание на Съвета за защита на интелектуалната собственост от 21.06.2018 г. Съветът се събра по инициатива на АБРО и Терапро и със съдействието на Мехти Меликов – директор на дирекция Авторско право в МК. На заседанието представихме резултати от национално представително и представително за 28те области на РБ измерване на пазара на платени ТВ услуги, интернет и мобилни услуги в България. Проучването се провежда от Би Медиа Консултант ЕООД по възлагане на АБРО, Терапро, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, „Нова Броудкастинг Груп“ АД, „Фокс Нетуъркс Груп България“ ЕООД; „Дискавъри Комюникейшънс България“ ЕООД; Българската Национална Телевизия, „Медиа Линк” АД и от платформените оператори „Българска Телекомуникационна Компания” АД; „А1 България“ АД (Мобилтел). Съпоставката на данните от проведеното проучване спрямо декларираните данни от платформените оператори, отразени в доклада на КРС, сочи 619 000 недеклерирани пред КРС абонати и общо 28% сив сектор при разпространението на телевизионни програми. Най-голямо е разминаването при кабелните оператори, които не са декларирали повече от 540 000 абонати.

Терапро представи технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг при разпространението на телевизионно съдържание, който да се ползва за целите на контролната дейност по ЗАПСП.

Съвета за защита на интелектуална собственост взе следните решения:

1.      Съветът изразява подкрепа за усилията на индустрията на създателите и разпространителите на телевизионни програми чрез използването на маркетингови инструменти да установява по методологично обоснован начин действителния обем на пазара на разпространение на телевизионни програми и размера на индивидуалното участие на отделните предприятия на него, с което да осигурява актуална пазарна статистика.

2.      С оглед осигуряването на възможност за ползване на данните по т. 1 или други релевантни данни за пазара в Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията, изготвян във връзка с чл. 38, ал. 1 ЗЕС, на основание чл. 5, ал. 4 от Постановление № 267 от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост, създава работна група, която да оцени необходимостта от въвеждането промени в релевантното законодателство.

3.   Изразява принципна подкрепа за въвеждането на технологични решения за осъществяване на дистанционен мониторинг при разпространението на телевизионно съдържание, който да се ползва за целите на контролната дейност по ЗАПСП.

4.      С оглед използването на данните по т. 3 за целите на контролните правомощия на държавните институции по ЗАПСП и ЗРТ, свързани с опазването на авторските и сродните права и здравословната конкуренция на пазарите на създаване и разпространение на телевизионни програми, на основание чл. 5, ал. 4 от Постановление № 267 от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост създава работна група, която да подготви проект за законодателни изменения в приложимите закони.

 

В рамките на работната група се предложи изменение на ЗЕС, с което се дава възможност на КРС да използва достъпни на Комисията източници на информация. Данните могат да бъдат използвани и за повишаване ефективността на контрола, както и за предлагане на превантивни мерки за намаляване на потенциалните нарушения при осъществяването на електронни съобщения.

 

В работната група, по предложение на Терапро се подготвят изменения в ЗАПСП, които да улесняват процедурата за връчване на актове за установяване на административни нарушения и наказателни постановления и използване на специализирани компютърни програми, автоматизирани технически средства или системи за контрол или други технически средства, определени в заповед на МК при доказването на нарушения на ЗАПСП. Облекчената процедура за връчване на актове и НП ще бъде предложена за въвеждане и за ЗРТ и ЗЕС.

 

 

Представителство пред независими регулаторни органи:

КРС

1. АБРО се срещна с новия председател на КРС във връзка с поемането на новата позиция и за представяне на основните секторни проблеми свързани с разпространението на телевизионни програми и радио- програмите:

  • Необходимост от преразглеждане на Тарифата за таксите;
  • Увеличаване на мощностите на излъчване, пограничните зони и точката на излъчване;
  • стратегия за добавяне и на наземно цифрово радиоразпръскване;
  • сив сектор на кабелното разпространение;
  • създаване на консултативни структури към КРС във връзка с въпросите на радио- дейността и във връзка въпросите на разпространението на телевизионни програми;

В продължение на срещата КРС отправи запитване до АБРО за състава и целите на консултативните структури и АБРО предложи следните теми:

За консултативна структура, касаеща дейността на доставчиците на родиоуслуги:

•         Изменения в Тарифата за таксите, които се събират от КРС по ЗЕС – във връзка с таксите, дължими от доставчиците на радиоуслуги;

•         Изменения в Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях;

•         Оптимизация на честотите на излъчване на радиопрограми и други съпътстващи въпроси;

•         Изготвяне на стратегия за добавяне на наземното цифрово радиоразпръскване като допълваща аналоговото излъчване на програмата възможност за приемане на радиопрограми.

За консултативна структура, касаеща дейността на кабелните и сателитните оператори:

•         Подпомагане изготвянето на годишния доклад на КРС по чл. 38 от ЗЕС в частта относно услугите за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми;

•         Подпомагане осъществяването на правомощията на КРС във връзка с публичния регистър на броя на абонатите на платформените оператори;

•         Подпомагане на КРС във връзка с обсъждането на съществуващата правна уредба и възможностите за подобряване на контролните правомощия на КРС;

Подпомагане на дейността на КРС при осъществяване на други регулаторни правомощия.

2. АБРО изрази позиция по доклада на КРС за 2017 г. при обсъждането и приемането на доклада в Парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения. Позицията е във връзка с неточни данни за пазара на платформените кабелни и сателитни оператори и конкретни мерки за борба със сивия сектор.

3. АБРО изразява позиция във връзка с включването на АБРО в междуведомствена работна група, с участието на СЕМ и КРС, за изготвяне на документ, който да отразява държавната политика в областта на наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали.

СЕМ

СЕМ, АБРО и ДАЗД подписаха споразумение за преразглеждане на критерии за оценка на съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата (Критериите).

С изменението на Критериите и споразумението се въведоха единни правила за обозначаване на съдържанието, неблагоприятно за деца на база възрастови групи и подходящи часови пояси за излъчване на съдържанието според възрастовата група, за което е предназначено, т. нар. „родителски контрол”. Обозначаване и до момента на подписване на споразумението се използват от телевизионните оператори, но липсваха единни критерии, които да са признати от СЕМ и ДАЗД.

II. Подкрепа на членовете на АБРО и инициативи на членовете на АБРО

            1. АБРО е съорганизатор на национално представително и представително за 28те области на РБ измерване на пазара на платени ТВ услуги, интернет и мобилни услуги в България. Проучването се провежда от Би Медиа Консултант ЕООД по възлагане на АБРО, Терапро, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, „Нова Броудкастинг Груп“ АД, „Фокс Нетуъркс Груп България“ ЕООД; „Дискавъри Комюникейшънс България“ ЕООД; Българската Национална Телевизия, „Медиа Линк” АД и от платформените оператори „Българска Телекомуникационна Компания” АД; „А1 България“ АД (Мобилтел). АБРО организира работните срещи по съгласуване на формата на проучването и въпросника. АБРО организира подписването на договора с изпълнителя и всички участници и проследи извършването на плащанията по договора и получаването на резултатите. Данните от проучването в обобщен вариант за размерите на сивия сектор при кабелното разпространение, вече представихме при изслушването на доклада на КРС в Парламентарната комисия по транспорт, информационни технологии и съобщения и на заседанието на Съвета за защита на интелектуалната собственост, който включва представители на КРС, СЕМ, МК, КЗК, НАП, съд, прокуратура, министерство на правосъдието, МВР. Обсъждат се следващите стъпки за използване на проучването.

Очакваме от Терапро да одобри финансиране на създаването на JIC – за провеждане на периодично изследване, както и финално одобрение на резултатите от възложителите.

 

2. АБРО подпомага своите членове във връзка с тълкуването и приложението на разпоредбите на относимото към дейността на медиите законодателство.

3. АБРО изразява публично позиция в подкрепа на авторитета на журналистическата професия и медиите, както и в защита на етичните правила за журналистическата дейност.

4. Асоциацията участва на конференциите на БАККО, Терапро и АДТП. На годишната конференция на АДТП представихме  Регламента (ЕС) 2017/1128 на ЕП и на Съвета от 14 юни 2017 година за трансграничната преносимост на услугите за онлайн съдържание в рамките на вътрешния пазар

5. АБРО проведе срещи в рамките на правната група като начална подготовка за изработване на кодекс на поведение по Общия регламент за защита на личните данни за медиите.

 

III. Участие в преговори от името на членовете за сключване на рамкови споразумения и като представителна организация на ползватели в процедурите за определяне размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права по реда на ЗАПСП:

            1. Артистаутор

            АБРО и БАККО съвместно водят преговори с Артистаутор по  Предложение за размери на възнагражденията на артист-изпълнителите, дължими за вторично използване на дублирани аудиовизуални произведения в интернет (Тарифа on demand).

            2. Музикаутор

            На 6 юли 2018 г. получихме предложение от Музикаутор за тарифа за излъчване по безжичен път и предаване по кабел на музикални и литературни произведения. С получаване на преговорите стартира законовата процедура за съгласуване на възнагражденията, дължими на ОКУП с представителната организация на ползвателите.

IV. Поддържане на устойчиви модели за медийна саморегулация:

НСС

АБРО участва в дейността на НСС чрез УС и ОС на сдружението, както и в работата на Етичните комисии по разглеждане на жалби за реклама.

НСЖЕ

АБРО пое временно администрацията на фондация „Национален съвет за журналистическа етика“. Изготвихме 19 решения, които се отнасят до преписки от 2015-2016 г., които са гласувани от Комисията за журналистическа етика, но не са написани. Решенията са изготвени на база протоколите със съдействието на член на комисията – адв. Райна Николова. Всички жалби за 2017 и 2018 г. са администрирани по реда на Правилника за дейността на комисията. За съжаление комисията не функционира и следва да бъдат проведени нови избори, за да се пристъпи към разглеждането на жалбите.

V. Други

1. Подготвени са необходимите документи за пререгистрация на АБРО по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и ще бъдат подадени непосредствено след

2. Започнахме привеждането на дейността на АБРО в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни.

 

София, 2018 г.

 

Атанас Генов,

Председател на Управителния съвет на АБРО