Отворено писмо от АБРО във връзка със Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта, внесен в Народното събрание на 11.05.2018 г.

АБРО, Изх. № 01-00-39/14.05.2018 г.

ДО Г-ЖА МЕНДА СТОЯНОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРАТА И МЕДИИТЕ

КОПИЕ

ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Относно: Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта № 854-01-40 внесен на 11.05.2018 г., вносител г-н Христиан Радев Митев и група народни представители, публикуван на страницата на Народното събрание

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАШИДОВ,

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е доброволно независимо сдружение, което обединява търговските радио- и телевизионни оператори в Република България. Сред нашите членове са телевизиите, които се ползват с най-висок аудиторен дял и обществено доверие, големите радио вериги, средни и малки регионални радиа и телевизии.

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е най-широко представителната медийна организация в България, представляваща доставчици на медийни услуги с различен обхват на разпространение и програмен профил – политематични национални и регионални телевизионни програми.

На 11.05.2018 г. в Народното събрание е внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (по-нататък „ЗИДЗХ“ или „законопроекта“) № 854-01-40 от вносителя г-н Христиан Митев – народен представител от парламентарната група Обединени патриоти и група народни представители.

На първо място бихме искали изрично да подчертаем, че настоящото становище няма за цел да коментира взимането на управленски решения в рамките на провежданата държавна политика в областта на хазарта. Същевременно няма как да не посочим, че предложението за нова законова регулация е внесено при грубо нарушение на принципите за откритост и съгласуваност, пропорционалност и стабилност, регламентирани от Закона за нормативните актове (ЗНА) – чл. 26, ал. 1.

Като представители на бизнеса в България и като организация, обединяваща медии, които формират приходите си основно от продажбата на рекламно време, не можем да подкрепим подхода за предприемане на внезапни мерки, касаещи рекламата, предложени без дебат и консултации с всички заинтересовани страни.

ЗНА определя, че в процеса по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица. Според нас отчитането на мнението на гражданите и юридическите лица представлява централен акцент в предпарламентарната фаза от законодателната дейност. За да се постигнат желаните ефекти от даден нормативен акт, е необходимо участието на голям брой лица – бъдещи адресати на съответните норми, както и на представители на правоприлагащи институции и съсловни организации. Участието на и консултациите с обществеността и бизнеса са много повече от буквално следване на законовите принципи – те са съществен и неделим елемент на нормотворческия процес в демократичните правови държави. Широката дискусия, като форма на обсъждане на законопроектите, е наложителна в случаите, когато със законопроекта се засягат и противопоставят различни обществени интереси.

Горното е валидно в още по-голяма степен като се отчете и фактът, че по отношение на сега действащия ЗХ, изискуемите процедури по обсъждане съгласно ЗНА са били спазени, което отличава текущото предложение за законодателни промени като прибързано и непрозрачно.

Считаме, че мотивите и посочените в тях цели, за които се твърди, че ще бъдат постигнати със законопроекта, противоречат на конкретно предлаганите текстове и не съдържат важни задължителни елементи като очаквани резултати от прилагането, включително финансовите; анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. Посоченото решение на Съда на ЕС изобщо не е приложимо към ограниченията при осъществяването на рекламирането на хазартна дейност. Липсва и оценка на въздействието.Приложеният текст възпроизвежда накратко мотивите, без да съдържа реално оценка на въздействието.

Мотивите към законопроекта се разминават съществено от предложения текст на законопроекта.

Предложените измененията съдържат вътрешни противоречия и непрецизни формулировки, които създават предпоставки за двусмислено, вероятно и погрешно тълкуване и прилагане от страна на надзорния орган и страните, които ще прилагат нормативния акт, включително за лицата, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни игри.

Съществуващите противоречия в законопроекта, ако той бъде приет във вида, в който е внесен, могат да доведат до превратно тълкуване и прилагане.

На следващо място, бихме искали да отбележим съществено според нас изменение, което също не намира своето логично обяснение в законопроекта – предложението за отмяна ал. 6 на чл. 10. Чрез това предложение на практика се отменя прилагането на разработените допълнителни етични правила и стандарти по отношение на рекламата на хазартни игри, част от Националните етични правила за реклама и търговска комуникация. Това са правила за почтеност, социална отговорност и закрила на децата, включени в Етични правила за реклама и търговска комуникация на хазартни игри, прилагани от години от Етичните комисии към Националния съвет за саморегулация . Мотиви за това предложение на практика липсват.

Предложено е изменение в Закона за радиото и телевизията – отмяна на чл. 2, ал. 5, т. 5 от ЗРТ. Според посочения текст, ЗРТ не се прилага по отношение на игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария, наддаване и други форми на хазарт, както и онлайн игри и програми за търсене, но не и предавания, изцяло посветени на хазартни игри или игри на късмета. Текстът възпроизвежда съображение (рецитал) 22 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги: „от приложното поле на директивата следва да бъдат изключени също игрите на късмета, в които се залагат пари, включително лотария, наддаване и други форми на хазарт, както и онлайн игри и програми за търсене, но не и излъчвания, изцяло посветени на хазартни игри или игри на късмета.“ Предлага се текстът да бъде отменен, без мотиви и без да се разбира значението му в контекста на аудиовизуалните медийни услуги. Смисълът на т. 5 може да се изведе от съображение 22 – и той най-общо е да бъдат изключени услуги, чиято основна цел не е предоставянето на предавания.

В заключение: Прибързаното приемане на неясна редакция на закона няма да доведе до ползи за обществото. Ефектът на законопроекта ще е двусмислено тълкуване и прилагане, липса на яснота и предвидимост за лицата, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни игри. Неясните текстове ще доведат и до недобро осъществяване на надзорните функции на компетентния орган.

Предложението на членовете на АБРО е текстовете да се подложат на обществена дискусия с бизнеса, експерти, медии и с всички, които имат отношение по темата. Считаме, че е необходимо изготвянето на всеобхватен анализ за очакваните ефекти от промените. Изявяваме готовност да представим предложение, съгласувано с индустрията, за по-детайлна правна рамка, с акцент върху саморегулацията.

14.05.2018 г.

С уважение,

Анна Танова

Изпълнителен директор на АБРО