Позиция на АБРО относно размера на дължимите авторски възнаграждения при използване на произведения от репертоара на Музикаутор

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО е представителна организация на ползватели по смисъла на чл. 40е, ал. 5 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Организацията е призната за представителна и с Решение № 5169/ 27.07.2013 г. на Административен съд – София – град.

В изпълнение на разпоредбата на чл. 40е, ал. 5 от ЗАПСП, Сдружение Музикаутор, в качеството им на организация за колективно управление на авторски права, покани АБРО за предварително обсъждане на предложенията на Музикаутор за размера на възнагражденията, дължими от радиооператорите, включително и Българското национално радио – БНР, за отстъпване на управляваните от МУЗИКАУТОР права за излъчване по безжичен път и предаване в електронни съобщителни мрежи на музикални произведения и свързани с тях литературни произведения (накр. Тарифа). Двете организации встъпиха в преговори в началото на 2015 г. и на 01.11.2016 г. и след близо две годишни усилия подписаха споразумение, с което приеха Тарифата. Подписаното споразумение е депозирано от Музикаутор в Министерство на културата.

АБРО разбира голямото значение на музиката за  радио програмата, независимо дали правата върху нея се управляват от организация за колективно управление на права (ОКУП), дали са договорени индивидуално или се използва музика с изтекли авторски права.

Частните радиостанции и Българското национално радио участват на един и същи радиопазар,  и се конкурират за една и съща аудитория и за привличане на приходи от един рекламен пазар.

Доколкото съществената част от авторските права на използваната в радиопрограмите музика, се управлява от организации за колективно управление на права, като Музикаутор, в АБРО сме на мнение, че всички участници на радиопазара (ползватели) следва да заплащат на Музикаутор авторски възнаграждения при едни и същи условия и цени.

Равнопоставеното третиране на ползвателите от една и съща категория (в случая радиооператори)  е  принцип, установен в чл. 40е, ал. 4, т. 2 от ЗАПСП, както и в Закона за защита на конкуренцията. Този принцип гарантира поставянето на участниците на пазара пред едни и същи възможности за осъществяване на дейност и развитие.  

Видно от тиражираната в медиите информация, включително и такава, разпространена от БНР, през последните години търговските радиооператори и общественото радио, са третирани неравнопоставено при заплащането на авторски възнаграждения към Музикаутор.

В случай че представителите на Министерство на културата и Съвета за електронни медии считат, че цените по Тарифата на Музикаутор, които БНР заплаща за уреждане на авторски и сродни права върху музика, са високи и трябва да бъдат намалени, то разчитаме търговските медии да получат същото равнопоставено третиране. Приветстваме стартирането на дискусия с участието на Министерство на културата относно модела на водене на преговори от страна на Музикаутор и прилагането на крайни мерки в един по същество търговски спор между дългогодишни партньори.