Позиция на АБРО относно Методология за разпределението на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез ЕСИФ

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО изразява своето несъгласие с Методология за разпределението на финансовия ресурс за информация и комуникация на оперативните програми и финансовите инструменти, съ-финансирани чрез ЕСИФ – Приложение № 3 към Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020, публикувана на сайта www.eufunds.bg.

Считаме, че необмислена административна регулация на пазара може да доведе до предотвратяване или нарушаване на конкуренцията и в крайна сметка до липса на ефективност. Известно е, че конкуренцията и свободната инициатива в стопанската дейност създават най-добрата основа за равнопоставеност на пазарните участници и запазване на тяхната независимост от държавата.

Предложената Методология необосновано и с непазарни средства пренарежда естествената пазарна среда. Въвеждат се ограничения за използването на най-разпространените комуникационни канали за информиране на българските граждани – телевизията и радиото.

Методологията сочи, че електронните медии са предпочитаният от населението информационен канал. Същевременно въвежда праг от едва 30% от годишния бюджет за комуникация на програмите – за директно купуване на програмно време в телевизия и радио.

Данните, с които разполага АБРО, показват, че телевизията и радиото са предпочитаните от рекламодателите комуникационни канали. През 2014 г. и 2015 г. в близо 80% от случаите рекламодателите избират да информират българските граждани за продуктите и услугите си чрез телевизия и радио, при условията на свободна конкуренция.  

Според изследване на Евробарометър, към януари 2014 г. достъпът на домакинствата в България до телевизия е 99 %. Социологическите данни сочат, че на месечна база около 96% от населението на България на възраст над 4 г., гледа телевизия. Не бива да се пренебрегва и фактът, че ефирната телевизия, както и радиото, са изцяло безплатни комуникационни канали за населението. Достъпът до интернет и преса е свързан с допълнително плащане на абонамент или брой.

Предвид високото ниво на пенетрация, радиото и телевизията традиционно покриват най-широк спектър от разнородни групи аудитория.

По тези причина пазарните механизми трайно са наложили радиото и телевизията като предпочитан посредник за разпространение на информация до българските граждани.

Също толкова необосновано е и въвеждането в Методологията на пропорционално разпределение на предвидените средства за директно купуване на програмно време от радио и телевизия (30%) между национални спрямо регионални медии, в съотношение 80:20.

Съотношението дава неоправдано предимство на радио-програмите със статут на национални програми. Самото тълкуване на текста е неясно. Радиоверигите, чиито програми покриват голяма част от населението на страната, следва също да се третират равнопоставено с т.нар. национални програми. Някои от радиоверигите достигат до повече от 50% от населението на Република България.

При взимането на решение за директно купуване на програмно време, определящ трябва да е на първо място рейтингът на дадена програма, т.е. аудиторията и целевите групи, до които тя достига. Такъв е пазарният механизъм за разпределение на средства.

Цели на Националната комуникационна стратегия са да бъде постигната максимална публичност и информираност за възможностите за финансиране за българските граждани и също максимална прозрачност в процеса на изпълнение на програмите. Тези цели не могат да бъдат постигнати с административното въвеждане на ограничения, които не съответстват, нито на медийната среда, нито на пазарните принципи на свободната конкуренция.

Процедурата за пряко договаряне с доставчиците на медийни услуги, съгласно европейската регулация (Директива 2014/24 ЕС) и ЗОП, цели постигането на определени социални цели. Тази процедура води до по-широка информираност на българските граждани и съответно ефективност, навременност и непосредствено партньорство при реализиране на комуникацията.

Бихме искали да изразим позиция за преразглеждане на Методология с цел съобразяване на правилата на конкуренцията и закона, равнопоставеност на пазарните участници и запазване на тяхната независимост от държавата.