Общо споразумение за регулиране на звука в рекламите.

Днес, 06.02.2013 г., в гр. София, между:

– СДРУЖЕНИЕ \“АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ-АБРО\“, БУЛСТАТ: 121545357, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1463, пл. „България” 1, НДК, административна сграда, ет. 15, офис 2, представлявано от АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ, в качеството му на Председател на Управителния съвет на сдружението, наричано по-долу за краткост „АБРО”,

– СДРУЖЕНИЕ \“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ АГЕНЦИИ\“, БУЛСТАТ: 121078252, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, ул. „Сан Стефано” 14, вх. Б, представлявано от КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ, в качеството му на Председател на Управителния съвет на сдружението, наричано по-долу за краткост „БАКА”,

– СДРУЖЕНИЕ \“БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛИТЕ”, БУЛСТАТ: 175467257, седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Цар Асен” 17, представлявано от председателя на УС на БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК: 130560358, представлявано от управителя БЕДРОС САРКИС КАЛФАЯН и Изпълнителен директор на Сдружението Росен Мисов, представляващи сдружението заедно и поотделно, наричано по-долу за краткост „БАР”, наричани общо за краткост „Страните”:

Като взеха предвид:

– зачестилите потребителски оплаквания от драстични разлики в звуковите нива на излъчваната в телевизионните програми реклама спрямо останалите елементи на програмите на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги;

– активната позиция на Съвета за електронни медии за регулиране на този проблем;

– отговорната намеса на Комисията по културата, гражданското общество и медиите в Народно събрание на Република България, която инициира дискусия на тема „Силата на звука на търговските съобщения, излъчвани от доставчици на медийни услуги“, проведена на 14 ноември 2012 г.;

Водени от разбирането, че:

– е необходимо предприемането на мерки за нормализиране на звука на рекламите в интерес на потребителите;

– индустрията на рекламата притежава достатъчно добра гъвкавост, която да позволи бърза адаптация към изискванията на средата,

– нормализирането на нивото на звука на рекламата в програмите на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги би могло да бъде постигнато чрез усилията и в рамките на дейността на страните по споразумението, а именно: рекламодатели, комуникационни агенции и доставчици на аудио-визуални медийни услуги,

и на основата на Препоръка № 128 на Европейския съюз по радиоразпръскване относно нормализирането на звука на програмите и допустимите максимални нива (European Broadcasting Union, Loudness Recommendation EBU R128) и цитираните в нея документи,

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, Българската асоциация на комуникационните агенции и Българската асоциация на рекламодателите се споразумяха за следното:

1. Приемат Eдинен стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата. Стандартът е неразделна част настоящото Общо споразумение.

2. Страните се съгласяват да приведат в изпълнение и да спазват „Eдинния стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата“, като предприемат следните действия:

2.1. АБРО, в качеството й на представителна организация на доставчиците на медийни услуги, в частност на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги декларира, че членовете й – доставчици на аудиовизуални медийни услуги, ще спазват правилата и изискванията на настоящото Общо споразумение.

2.2. БАКА, в качеството й на представителна организация на комуникационните агенции декларира, че членовете й ще спазват правилата на Общото споразумение.

2.3. БАР, в качеството й на представителна организация на рекламодателите декларира, че членовете й ще спазват правилата на Общото споразумение.

3. Страните се съгласяват, че конкретните стъпки по привеждане в изпълнение на изискванията на Общото споразумение ще бъдат както следва:

3.1. Членовете на АБРО – доставчици на аудио-визуални медийни услуги, се задължават да поддържат софтуер и/или хардуер, с цел осигуряване на съответствието на изготвените от комуникационните агенции рекламни форми с установените чрез „Единния стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата“ изисквания.

3.2. Членовете на АБРО – доставчици на аудио-визуални медийни услуги, се задължават да въведат ефективен контрол върху съответствието на изготвените от комуникационните агенции рекламни форми с изискванията на Единния стандарт в срок до 30 юни 2013 г.

3.3. Задължението за спазване на изискванията на Единния стандарт от страна на членовете на БАКА по отношение на изработването на нови рекламни клипове и други аудио-визуални форми се въвежда съобразно срока, необходим за провеждането на съответните разяснителни мероприятия, но не по-късно от 30 март 2013 г.

3.4. Членовете на БАКА се задължават да изготвят рекламите, поръчани от рекламодателите, в съответствие с изискванията на Единния стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата.

3.5. Членовете на БАР ще изискват спазването на приетия Единен стандарт при поръчване на телевизионни рекламни клипове.

4. Доставчиците на аудио-визуални медийни услуги – членове на АБРО, ще включат изискванията на Единния стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата в собствените си правила, установяващи техническите изисквания към рекламните и промоционалните програмни елементи.

5. Регулирането на звука на рекламата в програмите на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги ще бъде извършвано независимо от метода на разпространение (наземно радиоразпръскване, кабел, сателит, IPTV) или вида на предоставяната медийна услуга (линейна или нелинейна).

6. Настоящото Общо споразумение няма за предмет регулирането на потенциална разлика в звуковите нива между отделните програми на доставчиците на аудио-визуални медийни услуги, а единствено регулирането на звуковата среда в рамките на съответната програма от гледна точка на нормализиране на звука на рекламата и уеднаквяването му с този на останалите програмни елементи.

7. Всеки доставчик на аудио-визуални медийни услуги, комуникационна агенция или рекламодател може да се присъедини към споразумението с изрично писмено изявление до страните по споразумението, направено от законния представител или упълномощено от него лице.

За факта на сключването на настоящото споразумение страните съвместно ще уведомят ангажираните институции, в т.ч.:

– Комисията по културата, гражданското общество и медиите на Народното събрание на Република България;

– Съветът за електронни медии.

Настоящото споразумение се изготви на български език в три едноообразни екземпляра – по един за всяка страна.

ЗА АБРО:

ЗА БАКА:

ЗА БАР:

 

Eдинен стандарт за регулация на нивата на звука в рекламата

Представеният наскоро от EBU препоръчителен метод за измерване и контрол на звуковите нива (EBU R 128) много добре анализира и описва дългогодишния проблем с разликата в нивата на гръмкост между различните програмни елементи и рекламните блокове, като предлага добра база за минимизирането му.

Считаме, че въвеждането на EBU R 128 като стандарт към който да се придържат всички ангажирани в производството и разпространението на аудио-визуални рекламни форми, би довело до ефективно решение на проблема.

Основният принцип на които се базира EBU R 128 е:

Нормализация на звуковите нива базирана основно на гръмкостни нива вместо само на максимално ниво на сигнала.

Нормализацията на звуковите нива базирана изцяло на измерване на максималното ниво (peak) на сигнала води до прилагането на все по-голяма динамична компресия и в крайна сметка до феномена наречен „Loudness War“ при който за да се постигне по-голяма плътност (гръмкост) на звука се жертва голяма част от динамичния му диапазон. Нормализирането на звука, базирано на гръмкостно ниво, не води до този проблем.

EBU R 128 е базиран на международния стандарт ITU-R BS. 1770-2 като включва няколко допълнителни разширения.

Въвежда се измерването на три основни характеристики на звуковия сигнал: Programme Loudness (интегрираната гръмкост на звука през цялата програма / предаване) представена в LUFS (Loudness Unit referenced to Full Scale) или LKFS (Loudness, K-Weighted, referenced to digital Full Scale), Loudness Range (представя обхвата на гръмкостните нива в предаването) и Maximum True Peak Level (максималното ниво на звуковия сигнал).

Programme Loudness следва да се нормализира до ниво -23.0 LUFS и/или LKFS. Допустимото отклонение за предавания в които практически е невъзможно 100% акуратно нормализиране до -23.0 LUFS и/или LKFS (напр. предавания на живо) е ±1.0 LU.

Звуковият сигнал следва да бъде измерван в неговата цялост, без да се акцентира върху различни негови елементи (напр. гласове, музикален фон, звукови ефекти).

Измерването следва да бъде извършвано с нивоизмерител съвместим с изискванията в препоръките ITU-R BS. 1770 и EBU Tech Doc 3341.

Loudness Range следва да се измерва с нивоизмерител съвместим с EBU Tech Doc 3342.

Максимално допустимото ниво на звуковия сигнал (Maximum Permitted True Peak Level) в предаването е -1 dBTP (dB True Peak) и следва да бъде измервано с нивоизмерител съвместим с изискванията в препоръките ITU-R BS. 1770 и EBU Tech Doc 3341.

Пълното описание и предписания за практическото приложение на EBU R 128 се съдържат в следните документи:

EBU Tech Doc 3205-E ‘The EBU standard peak-programme meter for the control of international transmissions’

ITU-R BS.645 ‘Test signals and metering to be used on international sound programme connections’

ITU-R BS.1770 ‘Algorithms to measure audio programme loudness and true-peak audio level’

EBU Tech Doc 3341 ‘Loudness Metering: ‘EBU Mode’ metering to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128’

EBU Tech Doc 3342 ‘Loudness Range: A measure to supplement loudness normalisation in accordance with EBU R 128’

EBU Tech Doc 3343 ‘Practical Guidelines for Production and Implementation in accordance with EBU R 128’

EBU Tech Doc 3344 ‘Practical Guidelines for Distribution of Programmes in accordance with EBU R 128’

 

м. февруари, 2013