Устав

У С Т А В

НА АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННИ ОПЕРАТОРИ – АБРО

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 1 (1) Сдружението на българските радио- и телевизионни – АБРО е доброволно, независимо и неполитическо сдружение с идеална цел.

(2) Сдружението има наименование Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО. Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и на английски, както следва: Association of Bulgarian Broadcasters – ABBRO.

(3) Сдружението е юридическо лице, за осъществяване на дейност в частна полза, регистрирано по реда на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) Сдружението е със седалище и адрес на управление: 1463 София, район Триадица, пл.„България“, № 1, Национален дворец на културата, административна сграда, етаж 15, офис № 2.

(5) Сдружението се учредява без срок.

 

ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ДЕЙНОСТИ

 

Член 2 Целите на Сдружението са:

(а) да подпомага и съдейства за развитието на търговските доставчици на медийни услуги – радио и телевизионни оператори, във връзка с предоставяните от тях линейни и нелинейни медийни услуги;

(б) да защитава професионалните интереси на своите членове с всички средства, които не противоречат на законовата уредба на Република България и правилата на конкуренцията.

 

Член 3 (1) Сдружението постига своите цели чрез следните средства:

(а) осъществява контакти и представителство на своите членове пред компетентните държавни и/или общински органи, както и други независими регулаторни органи, международни институции и международни организации, стопански субекти, дружества за колективно управление на права, обществени организации и други;

(б) участва в преговори от името на своите членове и сключва рамкови споразумения за защита на колективни интереси на членовете на Сдружението с трети лица, когато това е възможно и не противоречи на правилата на конкуренцията.

(в) осъществява и провежда изследователски, образователни и помощни програми и инициативи, организира, съорганизира и/или участва в дискусии, симпозиуми, срещи, „кръгли маси“ и др. вкл. с международно участие;

(г) организира и провежда собствени и по поръчка анкети, тестове, сондажи, експертни оценки в областта на електронните медии и радиоразпръскването;

(д) привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за подпомагане на неговата дейност.

(е) участва в изграждането и поддържането на устойчиви модели за медийна саморегулация, в т.ч. по отношение на съдържанието, търговските съобщения и други;

(ж) при нужда създава временни и постоянни работни групи, консултативни органи и съвети и други структури за решаване на конкретни въпроси от дейността на Сдружението.

(з) събира, обработва и съхранява техническа, икономическа, правна и друг вид информация във връзка с дейността на организацията и членовете й.

(и) учредява и/или участва в юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на ЗЮЛНЦ, както и учредява и/или участва в юридически лица, регистрирани по ТЗ.

(к) участва чрез свои експерти в работни групи, консултативни съвети или други работни (помощни) органи, създадени със заповед, решение или друг акт на компетентен орган.

(л) участва като представителна организация на ползватели в процедурите за определяне размера на възнагражденията, събирани от организациите за колективно управление на права по реда на ЗАПСП.

(2) Дейността на Сдружението и използването на имуществото му не могат да бъдат обвързвани с политически и/или религиозни цели.

(3) Сдружението може да членува в български, чуждестранни и международни организации, чиято дейност е в съответствие с неговите цели и е допустима по българското и съответното чуждестранно законодателство.

(4) Сдружението осъществява и допълнителна стопанска дейност, която не е забранена от закона и е свързана с основните цели на Сдружението, като подпомага тяхното постигане, като приходите от нея се използват за постигане на целите по чл. 2. Допълнителната стопанска дейност включва обучение и квалификация; провеждане на изследвания и анализи в областта на електронните медии; организиране на семинари, конференции и изложения; организиране на информационни и рекламни кампании; издателска и продуцентска дейност; консултантска и посредническа дейност; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(5) Приходите, които се реализират от допълнителна стопанска дейност на Сдружението могат да се използват единствено за постигане на идеалните цели на Сдружението и не се разпределят като печалба между неговите членове.

 

НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМУЩЕСТВОТО

 

Член 4 Сдружението набира средства за дейността си и формира имуществото си от:

(а) членски внос;

(б) дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

(в) участие на Сдружението в научно-приложни, изследователски, образователни и други

проекти и разработки;

(г) допълнителна стопанска дейност на Сдружението;

(д) други способи, допустими от закона.

 

Член 5 (1) Всички дарения и завещания, направени в полза на Сдружението се вписват в специална книга.

(2) Когато дарителят или завещателят желае с дарението или завещанието да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд и други подобни, той може да поиска наградата, стипендията или фондът да носят неговото име или друго определено от него наименование.

(3) Сдружението няма право да приема дарения или завещания, направени под условие или тежест, които не са в съответствие с неговите цели или са в противоречие със законите на Република България.

 

Член 6 Имуществото на Сдружението се управлява по начин, който да гарантира запазването и увеличаването на имуществото и осигурява подходящо финансиране за идеалните цели на Сдружението.

 

Член 7 (1) Условията и начините за разпореждане с имуществото на Сдружението се определят от Управителния съвет в съответствие с разпоредбите на Устава, българското законодателство и волята на лицата, направили дарения или завещания в полза на Сдружението.

(2) Управителният съвет може да създава целеви фондове от имуществото на Сдружението.

 

ЧЛЕНСТВО

 

Член 8 Членуването в Сдружението е доброволно.

 

Член 9 (1) Редовен член на Сдружението може да бъде всяко лице, което е радио или телевизионен оператор – доставчик на линейни и/или нелинейни медини услуги съгласно разпоредбите на Закона за радиото и телевизията, и отговаря на следните условия:

 1. е с над 70% частна собственост на капитала, както и фондации, учредени от частни лица;
 2. осъществява дейността си в съответствие с действащото законодателство на Република България;
 3. приема Устава;
 4. притежава надлежен разрешителен документ за осъществяване на радио- или телевизионна дейност съгласно изискванията на действащото законодателство в България;
 5. не притежава пряко и не е съдружник в предприятия, предоставящи електронни съобщителни услуги по пренос на радио- и телевизионен сигнал; 6. да не е бил изключен като член с решение на Управителния съвет на Сдружението във връзка с чл. 17, ал. 2, т. „б“ от Устава в срок до 1 година преди датата на подаване на заявлението за членство.

(2) Редовни членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица от Европейския съюз и европейското икономическо пространство, които предоставят аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги на територията на Република България при равни условия с българските физически и юридически лица.

(3) Лица, които създават и разпространяват една и съща програма, с едно наименование, имат правото да участват в Сдружението като един член.

 

Член 10 (1) Желаещите да членуват в Сдружението подават писмено заявление до Управителния съвет, в която заявяват, че приемат настоящия устав и ще съдействат за постигане на целите на Сдружението.

(2) Към заявлението се прилагат следните документи:

(а) Всички решения по партидата, ако кандидатът не е вписан в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието;

(б) Удостоверение за актуално състояние на кандидата, ако кандидатът не е вписан в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието;

(в) декларация, че са налице условията по чл.9 от настоящия Устав, подписана от лице, притежаващо надлежна представителна власт, когато кандидатът е юридическо лице;

(г) декларация, че кандидатът приема и се задължава да спазва правилата на етиката и саморегулацията, с които Сдружението е обвързано;

 

Член 11 Приемането на нови членове на Сдружението става от Управителния съвет, ако писмената молба за членство е подкрепена от 2/3 от членовете му.

 

Член 12 (1) Сдружението може да приема и асоциирани членове – юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите на организацията, приемат устава и декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението, без да отговорят на условието по чл. 9, ал. 1.

(2) Физически лица или юридически лица с особено големи заслуги за осъществяване на целите на Сдружението могат да бъдат избирани от Общото събрание за почетни членове на Сдружението без да отговарят на условието на чл.9, ал.1. (3) Лицата по ал.1 и ал.2 нямат право на глас в Общото събрание и не могат да бъдат номинирани и/или избирани в управителните органи на сдружението.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Член 13 Членовете на Сдружението са длъжни:

(а) да работят за осъществяване целите и задачите на Сдружението и да участват в неговата дейност;

(б) да спазват Устава на Сдружението, както и да изпълняват решенията на Общото събрание на Сдружението и неговите управителни органи добросъвестно и в срок, когато последните са приети в изпълнените общите цели на Сдружението;

(в) да спазват приетите от Сдружението правила и норми;

(г) да работят за доброто име и репутация на Сдружението, както и да проявяват колегиалност и лоялна конкуренция в отношенията помежду си;

(д) да плащат редовно членския си внос.

(е) да не използуват по какъвто и да е начин членството си в Сдружението за постигане на лични цели и/или на цели, противоречащи на неговия устав;

(ж) да осигурят за участие в заседанията на Общото събрание на Сдружението само на такива свои упълномощени представители, които имат представителна власт по силата на закона или по силата на изрично упълномощаване;

(з) да участват със свои представители в работата органите на Сдружението.

(и) при осъществяване на дейността им по обсъждане и взимане на решения в рамките на организацията да се основават на принципите на законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, предвидимост, конфиденциалност и етичност;

(к) да не се намират в ситуация на конфликт на интереси, която би могла да наруши безпристрастното и обективното изпълнение на членствените им задължения;

(л) да не се намират в ситуация на конфликт на интереси, която би могла да навреди на интересите и/или дейността на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори -АБРО и/или нейните членове;

(м) при участието в срещи, дискусии, семинари или други, организирани от Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО, както и когато АБРО е страна/участник и присъстват в качеството си на законен представител на член на АБРО ще съобразяват своите действия и няма да работят, чрез действие или бездействие срещу общата, предварително изработена позиция на Сдружението;

(н) предварително да информират членовете на Управителния съвет на АБРО и Изпълнителния директор на АБРО за всяка ситуация/решение, което може да се счете като потенциален конфликт на интереси;

(о) при ситуации, в които се намират в конфликт на интереси, няма да участват в обсъждането и взимането на решения.

(п) да пазят конфиденциалност и да не разкриват по никакъв начин поверителна информация, свързана с процеса на работа, както и с процеса на приемане на решения в рамките на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО;

(р) да пазят конфиденциалност и да не разкриват по никакъв начин поверителна информация, свързана със съдържанието на приетите решения, стратегии, практики, обсъждания и други, както и по повод съдържанието на всякакви документи и проекти на документи (в това число протоколи, договори и други), изготвени, подписани, приети, обсъждани или съгласувани в рамките на АБРО, в това число, без изброяването да е изчерпателно и всякаква информация, получена във връзка с или предвид осъществяване на участието в работата на Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО;

(с) да пазят конфиденциалност и да не разкриват по никакъв начин информация, която не е пряко свързана с процеса на работа на организацията и вазимоотношенията й с партньорите, но независимо от това им е станала известна при и/или по повод на участието им в нейната работа и/или дейности;

(т) да не използват или разкриват пред други физически или юридически лица информация, представляваща служебна тайна, освен ако не са получили писмено разрешение за това от упълномощен представител на АБРО;

(у) информацията, която са получили за/или по повод участието им в работата и/или дейностите на АБРО няма да използват за други цели освен за тези, поради, които същата им е станала известна;

(ф) да не правят и разпространяват, освен ако това не се налага от участието им в работата и/или дейностите на АБРО копия на бележки, фотографски снимки, звукови и видео материали и документи, имейли, протоколи, стенограми и обобщения на поверителните сведения, и на всякакви други документи, станали им известни по повод участието им в работата и/или дейностите на АБРО;

(х) да спазват правилата на саморегулацията и етичните правила, с които Сдружението е обвързано.

 

Член 14 (1) Всеки редовен член на Сдружението има право:

(а) да участва в органите на Сдружението чрез овластените си представители, или изрично упълномощени за това лица;

(б) на глас при взимането на решения от Общото събрание на Сдружението;

(в) да бъде информиран за дейността на Сдружението и неговите органи и да взима активно участие във всички събрания, срещи, инициативи, организирани от Сдружението или с негово съдействие;

(г) да избира и да бъде избиран в органите на Сдружението, както и да бъдат избирани негови представители в управителните и в работните органи на Сдружението;

(д) да внася пред Управителния съвет предложения по повод дейността и развитието на Сдружението;

(е) да се ползва с предимство пред други организации и лица, нечленуващи в Сдружението, от материално-техническата база на Сдружението за нуждите на тези свои дейности, които са свързани пряко с целите на Сдружението;

(ж) на достъп до всички материали и данни събирани от Сдружението и до неговата информационна система, освен ако същите не представляват търговска тайна за членовете и са предоставени на Сдружението с такава изрична и писмена уговорка;

(з) да получава методическа и консултантска помощ;

(и) да получава възнаграждение за извършени и предоставени на Сдружението услуги, когато това е уговорено изрично в писмен вид;

(й) да напусне доброволно Сдружението;

(к) да присъства на заседанията на управителните и контролни органи на Сдружението, когато се разглеждат въпроси или се решават проблеми, свързани лично с него.

(л) да предлага свои представители за участие в органи на медийна саморегулация, браншови и други организации, на които Сдружението е член.

(2) Лицата по чл. 12, ал.1 и ал.2 могат да се ползват от правата по ал.1, букви – (в), (д), (е), (ж), (з), (и), (й), (к).

 

Член 15 Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде преотстъпвано.

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

 

Член 16 (1) Всеки член на Сдружението заплаща годишен членски внос.

(2) Размерът на годишния членски внос, начините за неговото заплащане и предвидените отстъпки се определят с решение на Общото събрание и се актуализират най-малко веднъж на всеки три години.

(3) Освен заплащането на членски внос членовете на Сдружението са длъжни да участват и в разходите за финансиране на представителни и други мероприятия на Сдружението, които не могат да се покрият от членския внос. Условията за това допълнително финансиране се определят с решение на Управителния съвет.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО

 

Член 17 (1) Членовете на Сдружението могат свободно и по съвест да го напускат с 30 дневно писмено предизвестие, отправено до Управителния съвет при условие, че желаещия да напусне е изпълнил задълженията си, произтичащи от членството му;

(2) Членството може да бъде прекратено с решение на Управителния съвет на Сдружението:

(а) при неизпълнение на задълженията определени в този устав;

(б) при незаплащане на дължимия годишен членския внос за изтеклата година, до 31 март на следващата година;

(в) когато член на Сдружението грубо накърнява неговите интереси.

(3) Напуснал или изключен член няма право на възстановяване на внесения членски внос, както и няма претенции към имуществото на Сдружението.

(4) Членството се прекратява от Управителния съвет в случай, че са настъпили промени в юридическото лице на съответния член, в резултат на които то вече не отговаря на критериите за членство но чл. 9 от настоящия устав. Член 18 Член на Сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет на Сдружението, прието с мнозинство 2/3 от членовете му, при наличие на предпоставките по чл.17, ал.2 и ал. 4 по-горе.

  

ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

Член 19 (1) Органите на Сдружението са:

Общо събрание;

Управителен съвет;

Контролен съвет;

Изпълнителен директор;

 

Направления

(2) Общото събрание или Управителният съвет имат право да образуват научни, експертни, конкурсни и други временни или постоянни органи със спомагателни функции, в зависимост от потребностите на Сдружението.

 

Член 20 За работа на органите на сдружението се водят протоколи, а решенията се вписват в протоколна книга на съответния орган.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

 

Член 21 (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението излъчват свои представители – делегати, които да ги представляват на Общото събрание.

(2) С оглед стимулирането на създаването и развитието на нови радио- и телевизионни програми, Сдружението приема, че всеки член на АБРО може да излъчи толкова делегати, колкото са създаваните от него програми. Всеки делегат следва да представи в Общото събрание пълномощно, от което да е видно кой член на Сдружението представлява.

(3) Общото събрание се ръководи от председателя на управителния съвет или от друго лице, определено на Общото събрание. Председателят на Общото събрание осигурява протоколирането на работата му и взетите решения.

 

Член 22 Общото събрание:

(а) приема, изменя и допълва Устава;

(б) взема решения за прекратяване или преобразуване на Сдружението;

(в) приема годишния финансов отчет на Сдружението;

(г) определя основните насоки на дейността на Сдружението;

(д) определя размера на членския внос;

(е) приема доклада на Контролния съвет;

(ж) приема дневния ред на заседанията и избира председател на заседанието и протоколчици;

(з) приема отчета на Управителния съвет;

(и) избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

(й) избира и освобождава членовете на Контролния съвет;

(к) приема годишния бюджет на Сдружението;

(л) отменя решения на други органи на Сдружението, взети в противоречие със закона, устава, или други вътрешни актове на Сдружението;

(м) създава и закрива работни органи на Сдружението;

(н) определя размера на годишния членски внос, диференцираните членски вноски, както и допълнителните имуществени вноски;

(о) решава други въпроси, предвидени в Устава;

(п) взема решение за разпределението на имуществото след ликвидация на Сдружението между неговите членове;

(р) избира и освобождава Председателя на Управителния съвет.

 

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

 

Член 23 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет най-малко веднъж годишно.

(2) Управителният съвет е длъжен да свиква Общото събрание по искане на Контролния съвет или по искане на най-малко една трета от членовете на Сдружението. Ако Управителният съвет не направи това в тридесет дневен срок от направеното искане, Общото събрание се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на инициаторите за свикването му.

(3) Уведомяването на членовете на Сдружението за Общото събрание става чрез покана, изпратена чрез електронна поща и подписана с електронен подпис, най-малко тридесет дни преди определената дата за провеждане на Общото събрание. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се поставя на видно място в офиса на Сдружението най-малко тридесет дни преди насрочения ден.

 

КВОРУМ

 

Член 24 (1) Броят на представените в Общото събрание делегати е равен на броя на създаваните от членовете на Сдружението радио- и телевизионни програми.

(2) Общото събрание се счита за законно, ако на него присъстват най-малко половината от предвидените по ал. 1 делегати.

(3) Ако в обявеното време за започване на Общото събрание не се яви необходимият съгласно алинея 2 брой делегати, то се отлага с един час при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите делегати.

 

ГЛАСУВАНЕ

 

Член 25 (1) Общото събрание взима решенията си с обикновено мнозинство. (2)Решения за изменение на Устава, за прекратяване или сливане на Сдружението, се взимат с мнозинство от две-трети от присъстващите делегати.

(3)Всеки делегат на Общото събрание има право на един глас.

(4) Всеки делегат има право да прехвърли правата си за гласуване в ОС на друг представен на събранието делегат чрез писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(5) По въпроси, които не са били предварително включени в обявения в поканата дневен ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

Член 26 (1) Управителният съвет е колективен изпълнителен орган на сдружението и решава въпросите, касаещи изпълнението на решенията на Общото събрание, както и други въпроси, възложени му с настоящия Устав.

(2) Управителният съвет се избира за срок от три години.

(3)Управителния съвет се състои от 8 лица. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат и юридически лица, които участват в заседанията и работата на Управителния съвет чрез законните си представители или техни пълномощници.

(4) Членовете на управителния съвет трябва да бъдат лица, които да са членове на управителни органи на търговски доставчици на медийни услуги – радио- и телевизионни оператори, или да са собственици на значителен брой акции и/или дялове в такива предприятия. В управителния съвет не се допуска членство на повече от едно лице – член на управителен орган на доставчик на медийни услуги.

(5) Членовете на Управителния съвет се избират на квотен принцип като петима от тях са представители на доставчици на аудиовизуални медийни услуги, а трима – на доставчици на радиоуслуги.

(6) Членовете на управителния съвет могат участват в заседанията лично или чрез изрично упълномощен представител. Всеки член на Управителния съвет има право на един глас.

 

Член 27 (1) Управителният съвет:

(а) осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

(б) подготвя и предлага на Общото събрание проект за бюджет;

(в) приема нови членове на Сдружението и изключва членове на Сдружението.

(г) определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението

(д) разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава

(е) приема вътрешни актове и решения, свързани с дейността на Сдружението;

(ж) подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

(з) назначава и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението;

(и) взима решение за участието в други сдружения, асоциации и организации, както и учредява и\или участва в юридически лица, регистрирани по ТЗ;

(к) приема вътрешни правилници за дейността на сдружението и неговите структури;

(л) извършва ликвидация или определя и назначава ликвидатор(и);

(м) решава други въпроси, свързани с дейността на Сдружението, в съответствие с Устава и с решенията на Общото събрание.

(2) Членовете на Управителния съвет в това си качество имат право да получават възнаграждение, чиито условия и размер се определят от Общото събрание.

(3) Управителният съвет заседава най-малко един път на три месеца.

 

Член 28 (1) Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината негови членове.

(2) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.

(3) Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл. 27, ал. 1, т. (г), (д) и (л) се взимат с мнозинство от всички членове на Управителния съвет.

(4) До избирането на нов Управителен съвет, старият изпълнява своите функции.

 

Член 29 (1) Членството в Управителния съвет се прекратява предсрочно:   При подаване на оставка до Председателя на Управителния съвет;  При несъответствие с някое от изискванията по чл. 26 от Устава.

(2) В случаите на чл.29, ал.1 Председателят на Управителния съвет свиква незабавно управителния орган за гласуване на решение за свикване на извънредно Общо събрание на Сдружението за освобождаване на член от Управителния съвет и избор на нов член за попълване на състава на същия. Новият член на УС се избира за срока на мандата на управителния съвет, в който участва.

(3) До избирането на нов член на Управителния съвет, старият член продължава да изпълнява своите функции.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

 

Член 30 (1) Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание.

(2) Мандатът на Председателя на Управителния съвет се прекратява автоматично с прекратяване на мандата на Управителния съвет.

 

Член 31 (1) Председателят на Управителния съвет:

(а) свиква заседанията на Управителния съвет и предлага дневен ред за тях, организира и ръководи цялостната работа на Управителния съвет и председателства неговите заседания;

(б) представлява Сдружението във взаимоотношенията му с трети лица;

(в) контролира воденето на протоколните книги;

(г) изпълнява други функции, възложени му в този Устав.

(2) Председателят на Управителния съвет може да делегира функциите си при отсъствие или невъзможност да ги изпълнява на друг член на Управителния съвет.

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

 

Член 32 Изпълнителният директор на Сдружението:

(а) осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет и Общото събрание;

(б) организира, координира и осъществява оперативното ръководство на дейността на Сдружението в съответствие с решенията на Управителния съвет. Общото Събрание и Устава, за което текущо се отчита пред Управителния съвет;

(в) осигурява набирането на средства за отделните инициативи и цялостната дейност на Сдружението чрез дарения и договори с трети лица и организира събирането на членския внос;

(г) оперативно се разпорежда със средствата и имуществото на Сдружението, съобразно решенията на Общото събрание и Управителния съвет на Сдружението;

(д) представлява Сдружението пред трети лица;

(е) определя, назначава и освобождава персонала на Сдружението, и определя техните права и задължения;

(ж) изпълнява други функции, възложени му от Управителния Съвет или Общото Събрание;

(з) отчита се на редовните заседания на Управителния съвет и подготвя годишния отчет на Управителния съвет пред Общото събрание на Сдружението;

(и) осигурява качество на документите на Сдружението, съответстващо на изискванията на българското законодателство;

(к) осигурява воденето на документите на Сдружението, съобразно изискванията на законодателството и Устава.

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Член 33 Сдружението се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор, заедно или поотделно.

 

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

 

Член 34 (1) Контролният съвет се избира за срок от три години. (2) Контролният съвет се състои от трима членове, които се избират от Общото събрание и не могат да бъдат членове на Управителния съвет. До избирането на нов Контролен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.

(3) Председателят на Контролния съвет се избира от и измежду членовете на Контролния съвет не по-късно от 10 /десет/ дни от датата на избор на Контролен съвет.

(4) Председателят се избира с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Контролния съвет. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени с квалифицирано мнозинство от 2/3 от всички членове на Контролния съвет по всяко време на мандата на съвета по предложение най-малко на двама члена на Контролния съвет.

(5) Мандатът на Председателя на Контролния съвет се прекратява автоматично с прекратяване на мандата на Контролния съвет.

(6) Контролният съвет осъществява надзор върху дейността на органите на Сдружението.

(7) Контролният съвет:

(а) следи за спазването на Устава, решенията на Общото събрание и на други вътрешни актове на Сдружението;

(б) следи за правилното стопанисване на имуществото на Сдружението;

(в) дава заключения по годишния отчет Сдружението и предложения по проекта за бюджет;

(г) дава методитечеки указания по дейността на изборните органи на Сдружението.

 

НАПРАВЛЕНИЯ

 

Член 35 Сдружението създава постоянни специализирани работни органи – Направления, чиито състав се променя автоматично с промяната в състава на Сдружението или предмета на дейност на членовете на Сдружението.

 

Член 36 (1) Направленията са работни органи на Сдружението и се създават и закриват по предложение на Изпълнителния директор или член на Сдружението с решение на Управителния съвет по посочения в този Устав ред.

(2) Членовете на сдружението са членове на отделните направления в зависимост от осъществяваната от тях дейност. Няма пречка член на Сдружението да участва в повече от едно Направление.

(3) Направленията решават текущи специфични въпроси, свързани с конкретната дейност на техните членове. С оглед особеностите на дейността на членовете на организацията, Направленията приемат решения за позиция на Сдружението, която предлагат за приемане на Управителния съвет на Сдружението като официална позиция на последното.

(4) Направлението се свиква на първо заседание в срок от 30 дни след приемане на решение на Управителния съвет за неговото създаване.

(5) Вътрешните правила за работа на Направленията се приемат от Управителния съвет.

 

ИМУЩЕСТВО

 

Член 37 Имуществото на Сдружението се набира от годишния членски внос, дарения, приходи от осъществяването на стопанската дейност, кампании, както и от други, допустими от законодателството източници.

 

Член 38 Разходите във връзка с дейността на Сдружението се извършват съобразно утвърдения от Общото събрание годишен бюджет.

 

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Член 39 (1) Сдружението се прекратява в случаите, посочени в настоящия Устав и тези, посочени в чл. 13 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) След прекратяване на Сдружението, имуществото му се предава на друго юридическо лице с нестопанска цел със сходен предмет на дейност и цели, определено от Управителния съвет, а при невъзможност – от ликвидатора.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 1 По смисъла на този Устав:
 1. Конфликт на интереси възниква, когато дадено лице има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му в АБРО.
 2. Конфликт на интереси се поражда и на основата на роднински връзки, лични, професионални, политически, етнически или икономически интереси, които могат да повлияят върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му в АБРО.
 3. Поверителна информация са всички финансови условия, данни /технически или нетехнически/, бизнес документация и планове; информация за клиенти и делови партньори, други ползватели; доклади и отчети; стратегии, процедури; финансова информация, свързана с продажби, ценообразуване, обороти по продукти, печалби, маржове, кредити, отношения с банки; отстъпки, размер на договорите възнаграждения, бонуси, както и всяка друга информация.
 4. Служебна тайна са всички факти, информация, решения и данни, свързани с основната и друга дейности на АБРО, чието запазване на тайна е в интерес на Асоциацията и на отделните нейни членове.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

 • 2 Настоящият Устав отразява последните изменения, съгласно решение на Общото събрание на Сдружението от 04 юни 2015 г.