Позиция на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори – АБРО във връзка с проведения на 19.06.2019 г. протест на кабелни оператори

Недопустимо e в една правова държава, каквато е България, да се организират протести в защитата на трайно установени противозаконни практики като пиратството на телевизионно съдържание, което нанася вреди върху различни икономически сектори и върху държавата.

Обръщаме внимание, че организаторите на протеста представляват много малка част от предприятията, разпространяващи телевизионни програми в България. Съществува друга организация на кабелните и DTH оператори, която обединява по-голямата част от сектора и която не е изразила подкрепата си за протеста.

АБРО многократно е алармирало за съществуването на около 30% сив сектор при кабелното разпространение и около 700 000 недекларирани абонати на платена телевизия, което ощетява цялата авторскоправна индустрия – излъчващи организации, автори и носители на сродни права върху включеното в програмите съдържание.

Същевременно пиратството на телевизионни програми нарушава условията на конкуренцията в държавата, засягайки кабелните и DTH оператори, които оперират „на светло“ – сключват договори за разпространение на програми и декларират коректно броя на абонатите си. Справедлива конкурентна среда може да бъде постигната преди всичко чрез преустановяване на противозаконните практики за незаконно разпространение на програми, за което е необходима и подкрепата на държавата. Комисията за защита на конкуренцията в решението си по извършения през 2018 г. секторен анализ на медийните пазари препоръча „провеждането на политики за изчистване на „сивия сектор““.

Не на последно място следва да се посочи, че сивият сектор намалява приходите на държавата, като ощетява държавния бюджет.

С оглед на горното изразяваме нашата подкрепа и благодарност към държавните органи и по-специално към комисар Явор Колев и неговия екип за предприетите през последните дни действия срещу кабелното пиратство в страната.